Szanowny użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest UKS Ostródzki Klub Kyokushin Karate.

 2. Klub będzie przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu realizacji działań statutowych Klubu, promocji Klubu. 
  Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.

 3. Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności.

 4. Klub będzie przechowywać  dane przez okres Pana/Pani członkostwa lub realizacji projektów, w których Klub bierze udział.

 5. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie członkom Zarządu lub osobom upoważnionym przez Zarząd, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
  c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  d) przenoszenia danych  
  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

 7. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić Pana/Pani uczestnictwo w działaniach statutowych podejmowanych przez Klub, realizowanych projektach.

 8. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  - uprawnione organy publiczne,
  - podmioty dostarczające korespondencję
  - podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
  - podmioty świadczące usługi zdrowotne i usługi ubezpieczeniowe,
  - podmioty organizujące zawody, seminaria, obozy i inne formy zgrupowań i zajęć sportowo-rekreacyjnych wynikających ze statutu OKKK
  - podmioty, których działania są niezbędne dla celów realizacji statutowej działalności OKKK

 9. Informujmy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.

 10. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
  W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  Z uprawnień może Pan/Pani skorzystać, kontaktując się z Administratorem danych pisemnie lub przez e-mail: iod.karate.ostroda@gmail.com lub arturkarate@interia.pl lub bruce.74@op.pl

 11. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych

OSTRÓDZKI KLUB KYOKUSHIN KARATE - REGULAMIN

 

 1. Ćwiczący zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać etykietę Dojo, ściśle wykonywać polecenia wydawane przez instruktora prowadzącego zajęcia.

 2. Przed przystąpieniem do udziału w treningach należy wypełnić i podpisać deklarację członkowską.

 3. W przypadku utajenia chorób mających wpływ na bezpieczeństwo ćwiczącego, w razie wystąpienia kontuzji, winę ponosi uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich – rodzice lub opiekunowie prawni).

 4. Wysokości składek członkowskich zawarta jest w odpowiednich Uchwałach OKKK.

 5. Z opłacania składek zwalnia się osoby przebywające na długotrwałym zwolnieniu lekarskim powyżej jednego miesiąca.

 6. W miesiącach lipiec - sierpień obowiązuje składka w wysokości 50% pełnej opłaty.

 7. Składkę członkowską należy opłacić do 10 dnia każdego miesiąca.

 8. Nieopłacenie miesięcznej składki członkowskiej do 20 dnia danego miesiąca powoduje zawieszenie praw członkowskich do czasu uregulowania opłat.

 9. Składka członkowska obowiązuje w stałej wysokości bez względu na ilość treningów w miesiącu, nie będzie zmniejszana lub anulowana z tytułu zawieszenia praw członka klubu lub nieobecności na zajęciach z innych przyczyn niż wymienione w pkt. 5.

 10. Nieopłacenie składki członkowskiej przez okres 3 miesięcy powoduje automatyczne skreślenie z listy członków OKKK.

 11. Składki należy wpłacać na konto: 52 1160 2202 0000 0004 6823 0702; z dopiskiem: imię i nazwisko ćwiczącego, nazwa sekcji i nazwa grupy (najmłodsza, średnia lub najstarsza) jeśli ma to zastosowanie.

 12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni lub na sali ćwiczeń wartościowe przedmioty (telefony komórkowe, pieniądze, biżuterię, zegarki, ubrania).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i na wykorzystanie wizerunku

 

 1. Wyrażam na rzecz OKKK zgodę na wykorzystanie wizerunków mojego/mojego dziecka/podopiecznego powstałych w związku z działalnością OKKK, na obrót egzemplarzami na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnienie oraz publikowanie, także z wizerunkami innych osób, utrwalonymi w ramach realizacji działań służących popularyzacji i reklamie Karate Kyokushin oraz innych działań OKKK zgodnych z jego statutem; wizerunek mój/mojego dziecka/podopiecznego nie może zostać użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla mnie / mojego dziecka/podopiecznego lub w inny sposób naruszać dobra osobiste moje / mojego dziecka / podopiecznego.

 2. Administratorem danych osobowych Pana/Pani/Państwa dziecka/podopiecznego jest Ostródzki Klub Kyokushin Karate z siedzibą w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9/230, Zwany dalej OKKK

 3. OKKK prowadzi operację przetwarzania danych osobowych Pana/Pani/Państwa dziecka/podopiecznego.

 4. Dane osobowe Pana/Pani/Państwa dziecka/podopiecznego przetwarzane będą w celu wymienionych w statucie (Rozdz. 2; par. 6, pkt. 1) i nie mogą być udostępniane innym odbiorcom.

 5. Posiada Pani/Pan prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 6. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację , jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 997) ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach wyszczególnionych w pkt. 3 lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych osobowych.

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 8. Dane osobowe Pana/Pani/Państwa dziecka/podopiecznego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

dodano 24.05.2018 by Drzefko